Felicităm academicianul V.M. Postolaty cu Jubileu!

Academician
Vitalie M.Postolati

19 iulie 2012

 

Informaţie

privind activitatea ştiinţifică şi ştiinţifico-organizaţională a şefului de laborator Linii electrice dirijate a Institutului de Energetică al AŞM, academician, doctor habilitat
Vitalie M.Postolati.

Vitalie Postolati, anul naşterii 1937, după absolvirea Colegiului de Mecanizare şi Electrificare a Agriculturii s-a înscris la Facultatea de electrificare a Institutului de Mecanizare şi Electrificare a Agriculturii din Melitopol (Ucraina) la specialitatea „Electrificarea proceselor de producere în agricultură”. În anul 1961 i s-a conferit calificarea de inginer-electrician.

Angajarea în câmpul muncii a fost în Republica Moldova ( a. 1961) în funcţia de maistru la Reţelele electrice de distribuţie din Străşeni. În perioada a.1962-1966 a lucrat la Centrala Electrică Raională de Stat Moldovenească (CERSM) în calitate de şef interimar a laboratorului de electricitate, iar mai târziu în funcţia de şef de echipă în hala electricitate a centralei.

În a.1966 s-a înscris ca doctorand al Secţiei de Cibernetică Energetică a A.Ş.M. şi a fost delegat pentru pregătirea tezei de doctorat la Catedra Sisteme electroenergetice a Institutului de Energetică din Moscova.

În anul 1968 a absolvit docturantura, iar in a. 1969 a susţinut la Institutul de Energetică din Moscova teza de doctorat cu tema: „Cercetarea regimurilor liniilor semidecuplate dirijate”.

Activitatea de cercetare a continuat-o în cadrul Secţie de Cibernetică Energetică a A.Ş.M. ca cercetător ştiinţific inferior (1968-1969), secretar-ştiinţific (1969-1973), şef de laborator (1973 – şi până în prezent), şef al Secţiei de Cibernetică Energetică (1981-1986), apoi director (1986-1990), iar din 1991 director al Institutului de Energetică al A.Ş.M. În această funcţie a activat până în a.1994, ca apoi din a.2004 s-a revină din nou în funcţia de director al Institutului de Energetică al AŞM şi a activat până în a.2010. Actualmente îndeplineşte funcţia de şef al laboratorului Linii electrice dirijate.

În 1988 la Institutul de Electrodinamică a A.Ş. din Ucraina a susţinut teza de doctor habilitat cu tema „Bazele teoretice şi principiile creării liniilor electrice dirijate cu autocompensare”.

Prin decizia Comisiei Superioare de Atestare de pe lîngă Consiliul de Miniştri al U.R.S.S. la 2.12.1988 dlui V. Postolati i-a fost conferit gradul ştiinţific de doctor habilitat în ştiinţe tehnice. La Adunarea Generală a A.Ş.M. din 30.12.1992 dl V.Postolati a fost ales membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
În 1997 prin decizia Guvernului Republicii Moldova este numit în funcţia de director adjunct al Departamentului Energeticii şi Resurselor Combustibilo-energetice al R.M. cu conferirea şi a Titlului de Consilier de Stat rangul I. În perioada menţionată a fost reprezentantul Republicii Moldova la Centrul Energetic al Regiunii Marii Negre (BSREC).

Direcţia activităţii cercetărilor ştiinţifice ale dlui V.Postolati se axează pe problemele energeticii, inclusiv, ale electroenergeticii şi termoenergeticii, sistemelor electrice şi centralelor electrice, transportului şi distribuirii energiei electrice, economia energeticii, ecologie, securitatea energetică, conservarea energiei şi valorificarea surselor regenerabile de energie.

În baza cercetărilor efectuate, V. Postolati a propus un nou tip de linii electrice de curent alternativ, care astăzi sunt cunoscute ca Linii Electrice Dirijate cu Autocompensaţie (LEDA) de tensiune înaltă, care în comparaţie cu cele obişnuite au o capacitate de trasmisie sporită (cca. cu 20-40 %) a energiei nelectrice, asigură ameliorarea caracteristicilor de regim a sistemului electroenergetic şi au un impact ecologic redus. Pentru realizarea constructivă a acestor linii electrice se micşorează aria suprafeţei terenului înstrăinat, precum se reduc şi investiţiile capitale specifice, ceci la o unitate de putere transmisă prde linie.

Dl V.Postolati a efectuat o amplă şi complexă cercetare teoretică şi experimentală cu scopul determinării caracteristicilor de funcţionare şi argumentare a celor mai competitive soluţii de realizare constructivă a LEAA cu tensiunea 10 – 1150 kV. Rezultatele cercetărilor au fost valorificate în formă de proiecte tehnice de către institutul de proiecteare ENERGOPROIECT cu activa participare la faza de proiectare a autorului soluţiilor de realizare constructivă a liniilor electrice de tip nou. Urmare a eforturilor depuse de către dl V. Postolati în sistemul electroenergetic al Republicii Moldova au fost construite şi date în exploatarea peste 600 km de linii de acest tip cu tensiunea de 10 – 110kV, inclusiv, linii cu un singur circuit LEA-10 kV cu conductoare apropiate, cu două circuite LEAA-35,110 kV, care au o capacitate sporită de transmisie a energiei electrice şi o fiabilitate de funcţionare mai ridicată în comparaţie cu liniile electrice similare de construcţie tradiţională.
Cu participarea nemijlocită a lui V.Postolati Institutul „Energosetiproiect” şi filialele lui din Nord-Vest şi din Siberia, precum şi Institutul „Hidroproiect” au efectuat elaborări de proiect ale unor variante concrete de LEAA cu tensiunea 220,500,1150kV cu demonstrarea eficienţi tehnico-economice a utilizării lor în cadrul sistemelor energetice. Dl V.Postolati şi Laboratorul linii electrice dirijate au elaborat scenarii de dezvoltare a sistemului electroenergetic unificat al ţărilor CSI în baza utilizării LEAA de diferită tensiune. S-a argumentat faptul, că peste 50 % din Liniile electrice cu tensiunea 330-1150 kV ale sistemului electroenergetic este raţional să fie construite în perspectivă ca linii LEAA cu două circuite.

În componenţa LEDA, în afară liniilor de înaltă tensiune de tip nou cu mai multe circuite, sunt ca parte componentă şi mijloacele de reglare a fazorilor în linie. Cu participarea lui V. Postolati s-a propus un şir de noi scheme a transformatoarelor cu reglarea decalajului de fază. Acewste soluţii inovative au obţinut protecţie juridică prin obţinerea unui set de brevete şi patente a altor ţări. Direcţia cercetărilor şi elaborărilor privind dispozitivele de reglare a dfecalajului de fază fază a obţinut statutul de o nouă direcţie de cercetare a cărui subiect îl constituie elaborarea şi crearea unor mijloace de dirijare a regimurilor nu numai în liniile de tip LEDA, dar şi a regimurilor reţelelor electrice în buclă, reglarea fluxurilor de putere şi ca instrument de reducere a pierderilor în sistemele electroenergetice.

În baza liniilor electrice propuse în perioada a.1966-1982 au fost obţinute 26 brevete de invenţii şi 21 patente peste hotare, inclusiv, patente în SUA, Anglia, Franţa, Germania, Canada, Suedia şi Japonia. Pe tematica LEDA, a soluţiilor tehnice şi elaborărilor efectuate au fost susţinute în diferite instituţii din Moldova, Rusia şi Belarus 28 de teze cu conferirea gradelor ştiinţifice de doctor şi doctor habilitat în tehnică autorilor acestor lucrări susţinute public.

La 6 din tezele de doctorat V.Postolati a fost conducător ştiinţific, iar la 2 teze de doctor habilitat a fost consultant ştiinţific.Cercetările în domeniul liniilor electrice dirijate din ultimii ani se referă la direcţia creării liniilor electrice flexibile, pentru care apar mari perspective de utilizare, mai ales în contextul dezvoltării sistemelor electroenergetice unificate.

În 1992 cu participarea dlui V.Postolati în calitate de executant responsabil, a fost elaborat Programul de dezvoltare a energeticii din Republica Moldova până în a.2010 (materiale justicative), care a fost utilizată ulterior pentru perfectarea unui şir de documente directive şi ca bază de argumentare a deciziilor privind dezvoltarea energeticii.

În a.1995-1998 V.Postolati a efectuat cercetări în domeniul eficienţei utilizării în condiţiile Republicii Moldova a tehnologiilor performante de producere combinată a energiei electrice şi tehmice. În rezultatul acestor cercetări s-a elaborat schema amplasării şi propuneri argumentate privind construcţia de noi centrale electrice (mini-CET) pe teritoriul Moldovei, utilizând instalaţii moderne de producere combinată a energiei electrice şi termice (IAG, ITG) în scopul alimentării cu energie electrică şi termică a oraşelor şi localităţilor din Moldova.

Schema prevede construcţia în 42 localităţi din Moldova a mini-CET în baza IAG şi ITG cu puterea totală instalată de peste 1000 MW. Totodată, în baza utilizării emisiilor termice provenite de la arderea combustibilului în IAG şi ITG se poate asigura alimentarea cu energie termică a consumatorilor din localităţile populate, deoarece puterea termică sumară aptă de valorificat constituie la realizarea acestei propuneri cca. 1100-1300 Gcal/h. S-a demonstrat, că utilizarea noilor tehnologii de producere combinată a energiei electrice şi termice permite o majorare a randamentul global a utilizării potenţialului energetic a gazelor naturale cu 20-25 % în comparaţie cu producerea separată a energiei electrice şi căldurii. Utilizarea acestei tehnologii are ca impact diminuarea volumului de combustibil necesar pentru a produce cantităţi echivalente de energie electrică şi termică după tehnologia separată.

Rezultatele acestor cercetări şi-au găsit aplicare la elaborarea Strategiei de dezvoltare a energeticii din Moldova pentru perioada de până în 2010, Programului Naţional de gazificare a Republicii Moldova de până în 2010 (la selectarea parametrilor reţelelor de gazificare), Programului Naţional de renovare şi descentralizare a sistemelor de termoficare a localităţilor din Republica Moldova, Concepţiei de dezvoltare şi Schemei de amplasare a centralelor electrice pe teritoriul Republicii Moldova de până în 2010, Strategiei Energetice a Republicii Moldova până în 2020. La elaborarea Programelor şi Strategiilor menţionate dl V.Postolati a participat nemijlocit. A participat, de asemenea, la elaborarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de termoficare a mun.Chişinău.

Sub conducerea şi participarea nemijlocită a dlui V.Postolati în a.2004-2006 s-au efectuat cercetări ale regimurilor reţelelor termice magistrale din or.Chişinău în baza cărora au fost formulate recomandări privind îmbunătăţirea indicatorilor de funcţionare a acestora.

În anul 2000 sub conducerea dlui V. Postolati s-a deschis o nouă direcţie de lucrări de cercetare-dezvoltare în domeniul securităţii energetice a R. Moldova.
Prin aportul dlui V. Postolati şi cu participarea unor specialişti notori a fost pregătit şi prezentat la şedinţa Consiliului Suprem de securitate moderat de către Preşedintele Republicii Moldova raportul ştiinţific "Analiza situaţiei complexului energetic al Republicii Moldova şi căile de asigurare a securităţii energetice", care în 2001 a fost editat ca o monografie cu acelaşi titlu. Generalizarea şi procesarea informaţiei privind situaţia în sectorul energetic a fost linia de start privind pregătirea şi publicărea unei serii de cărţi despre securitatea energetică. Actualmente s-au publicat 5 cărţi din această serie.

Rezultatele practice ale acestor lucrări constau în estimarea nivelului securităţii energetice în Republica Moldova şi elaborarea recomandărilor privind ameliorarea indicatorilor securităţii energetice. Aceste recomandări preconizează dezvoltarea capacităţilor de generare, liniilor de interconexiune de înaltă tensiune din cadrul sistemului energetic al Republicii Moldova şi liniilor de intersistem cu ţările adiacente, precum şi participarea Moldovei la formarea Sistemului electroenergetic Unificat Est-Vest şi sistemelor energetice ale ţărilor din regiunea Mării Negre.

În perioada a.2004-2012, sub conducerea dlui V.Postolati au fost efectuate calcule pribind regimurile normale şi de avarie ale sistemului energetic al Moldovei la diferite nivele de integrare în Sistemul Energetic Unificat.

În baza cercetărilor şi argumentărilor au fost propuse de către V.Postolati variante pentru dezvoltarea interconexiunilor din sistemul energetic al Moldovei şi conexiunilor de intersistem de înaltă tensiune 110-330 kV, 400 kV, dintre care unele sunt incluse în planul de perspectivă a dezvoltării sistemelor energetice a Moldovei şi a ţările vecine - Ucraina şi România. Rezultatele acestor cercetări s-au raportat la şedinţa Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică a Academiei de Ştiinţe a Moldovei în 2011. Un şir de cercătări din această perioadă a dlui V.Postolati sunt dedicate problemelor estimării posibilităţilor şi eficienţei utilizării liniilor electrice dirijate şi a noilor mijloace de reglare a decalajului de fază în sistemul energetic inuficat al ţărilor CSI. Unele dintre lucrarile realizate sunt efectuate în comun cu organizaţiile de cercetare şi proiectare din Rusia, Ucraina şi Belarus. Rezultatele acestor studii au demonstrat eficacitatea semnificativă a liniilor de tip LEDA 110-500kV, propuse şi elaborate cu participarea directă a dlui V.Postolati pentru soluţionare la un nivel nou a unui şir de probleme de dirijare şi dezvoltare a sistemelor electroenergetice, inclusiv şi celor unificate.

În a.2004-2006 V.Postolati a participat la lucrările de cercetare ce se referă la domeniul surselor regenerabile de energie (SRE), inclusiv, la elaborarea proiectelor Strategiei de valorificare a SRE în Republica Moldova până în anul 2010 şi în perspectiva ulterioară şi a Programului naţional de utilizare a SRE în perioada de până în 2020.

Printre lucrările importante ale dlui V.Postolati se includ lucrările de analiză a eficienţei de utilizarea a resurselor combustibilo-energetice în RM pentru perioada a.1990-2011, precum şi recomandări de majorare a eficienţei de funcţionare a centralelor de termoficare.

Dl V.M.Postolati a publicat 248 de lucrări ştiinţifice în ţară şi în străinătate, inclusiv 7 monografii, a obţinut peste 25 brevete de invenţii şi 21 patente a altor ţări. O serie de articole s-au publicat în culegeri de lucrări şi sub formă de rapoarte la conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale. În domeniul liniilor electrice dirijate s-a creat o şcoală ştiinţifică rexcunoscută de comunitatea ştiinţifică.

V.Postolati a participat la mai mult de 50 de conferinţe internaţionale şi naţionale, la care a ieşit cu rapoarte ştiinţifice şi a participat la expoziţii, a publicat mai multe articole în presă.

În a.2005 la iniţiativa şi cu participarea nemijlocită a dlui V.Postolati a avut loc Conferinţa Ştiinţifică Internaţională "Energetica Moldovei - 2005", ideile şi rezultatele căreia au fost o platformă de argumentare pentru Strategia energetică a Republicii Moldova până în 2020, care a fost parobată de Guvern în a. 2007.tă .
La lucrărilor Conferinţei EM-2005 au participat conducători ai Cartei Energetice Europene, precum şi reprezentanţi din 8 ţări străine. Deciziile Conferinţei şi acţiunile eleborate au fost transmise Preşedintelui Republicii Moldova, precum şi ministerelor şi departamentelor republicii. Acestea au constituit baza pentru planificarea şi punerea în aplicare a domeniilor cheie de dezvoltare a energeticii Moldovei în perspectivă.

Dl V.Postolati a fost redactorul culegerii tematice "Linii electrice dirijate" (total au fost editate 20 de culegeri). În prezent, V.Postolati este redactorul şef a revistei "Problemele energeticii Regionale", a cărei editare a fost lansată în 2005 de către Institutul de Energetică al AŞM şi în prezent această revistă are categoria B şi este recunoscută de către CNAA ca revistă ştiinţifică. De asemenea dl. V. postolati este membrul Colegiului de redacţie al revistei ştiinţifico-informaţionale şi analitice "Экономика региона", care se editează din 2004 de către Departamentul Ştiinţe Sociale şi Filiala din Ural a Academiei de Ştiinţe a Federaţiei Ruse.

Dl V.M.Postolati a fost preşedintele Consiliului Specializat pentru susţinerea tezelor de doctorat, membru al comisiei de experţi şi a Prezidiului Comisiei Superioare de Atestare a Moldovei (a.1998-2004). Dumnealui este inclus în Cartea de Aur a A.Ş.M., a fost decorat cu două Diplome de Onoare ale Prezidiului Sovietului Suprem al Republicii Moldova şi cu medalie pentru distincţie în muncă.

În a.2007 dl V.Postolti a fost ales academician al AŞM. Dumnealui a fost menţionat cu un şir de medalii la expoziţii şi saloane de inventică, inclusiv INFOINVENT (Chişinău), INVENTICA( Bucureşti) etc. De două ori i s-a decernat Premiul Academiilor de Ştiinţe din Belarus, Ucraina şi Moldova pentru cercetări remarcabile în domeniul energeticii (1999, 2012). În prezent V. Postolati ocupă postul de Sef de Laborator Linii Electrice Dirijate al IE AŞM.

E-mail: vpostolati@rambler.ru, Tel.: +373 22 73 53 88; +373 22 72 70 40